Vnitřní řád družiny

Při porušení povinností stanovených tímto řádem ŠD lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

a) písemné napomenutí vychovatelky

b) důtku ředitele školy

c) sníženou známku z chování

d) vyloučení ze ŠD

Kritéria pro přijetí dětí do ŠD

 • do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci 1. tříd a 1. stupně s pravidelnou každodenní docházkou, žáci zaměstnaných rodič a žáci dojíždějící,
 • nepravidelná docházka do ŠD je umožněna pouze po domluvě s ředitelem školy,
 • oddělení ŠD se naplňují do počtu 30 dětí,
 • přihlášení dětí probíhá formou zápisu vždy poslední dva pracovní dny před zahájením nového školního roku. Upřesňující informace časového rozvrhu zápisu budou vypsány na webových stránkách školy na konci června a vyvěšeny na školní budově,
 • doba pobytu dítěte v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku,
 • dítě lze ze ŠD uvolnit i písemnou omluvenkou opatřenou datem a podpisem zákonného zástupce, případně emailovou zprávou, která bude vychovatelce doručena nejpozději do 8. 00 daného dne. Na telefonické omluvy nebude brán zřetel,
 • v případě nepřítomnosti dítěte v ŠD je zákonný zástupce povinen zajistit odhlášení a následné přihlášení obědů sám,
 • platby za pobyt v ŠD (150 Kč za 1 měsíc) uhradí zákonní zástupci pravidelným převodem z účtu a to nejpozději do 15. dne v měsíci, nebo jednorázovým příkazem 1500 Kč v měsíci září. Žák, který neuhradí poplatek již za jeden měsíc, bude ze ŠD vyloučen.

Provoz ŠD

 • děti přihlášené na ranní družinu mohou přicházet v době  od 6.00 do 7.00, nebo od 7.40 do 8.00 každé úterý, odpolední provoz – 11.40 až  16.30,
 • v době od 14.00 do 15.00 není možný odchod dítěte ze ŠD ani jeho vyzvednutí z organizačních důvodů. Žádáme rodiče, aby odchody dětí přizpůsobili provozu školní  družiny,
 • rodiče nevstupují do budovy školy - děti si vyzvedávají prostřednictvím zvonků u vstupních dveří do jídelny a ŠD,
 • ŠD využívá prostory tělocvičny, počítačové učebny a školního hřiště, v době prázdnin nebo volna se provoz nezajišťuje,
 • pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen,

 

Kontakty:

Telefon ŠD:  604 442 658

            Emailová adresa ŠD - druzina.skolni@zsskolni.org

 

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin