Základní informace o ŠD pro rodiče pro šk. rok 2022/2023

Ranní ŠD

 • 6.00 – 7.40 (v 7.00 se budova zamyká!)
 • 7.40 -  8.00 (v 8.00 se budova zamyká!)
 • Ranní družinu mohou děti navštěvovat nepravidelně, podle potřeby rodičů

Odpolední ŠD

 • 11.40 – 16.30 (od 14.00 – 15.00 se budova zamyká!)
 • V době od 14.00 - 15.00 není možný odchod dítěte ze ŠD ani jeho vyzvednutí z organizačních důvodů (venkovní aktivity, soutěže, společenské hry….)

Omluvenky

 • Omluvenky jsou akceptovány pouze písemné s datem a podpisem zákonného zástupce.
 • Omluvenky můžete zasílat i elektronicky na druzina.skolni@zsskolni.org (do předmětu zprávy psát jméno dítěte a odeslat nejpozději do 11.00 daného dne)
 • Na telefonické žádosti o uvolnění dítěte ze ŠD nemůže být z hlediska bezpečnosti brán zřetel.

Poplatek za ŠD

 • 200 Kč za 1 měsíc se hradí bezhotovostně a to nejpozději do 15. dne v měsíci nebo jednorázovým příkazem 2 000 Kč v měsíci září.
 • číslo účtu: 46333791/0100
 • Vždy vypisujte variabilní symbol Vašeho dítěte! V.S. pro nové žáky Vám bude předán v září.
 • Žák, který neuhradí poplatek již za jeden měsíc, může být ze ŠD vyloučen.

Vnitřní řád ŠD

 • Řád je umístěn na webových stránkách školy v sekci - školní družina.
 • Dítě, které soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z docházky do ŠD vyloučeno.

Oddělení ŠD

 • Naplňuje se do počtu 30 ti dětí.
 • Děti jsou do oddělení rozdělovány podle tříd a pořadí při zápisu! (některé třídy jsou z hlediska naplněné kapacity daného oddělení děleny!)
 • Oddělení, které bude Vaše dítě ve šk. roce 2022/2023 navštěvovat a jméno vychovatelky se dozvíte první týden v září 2022.

Stravování

 • Přihlašování, odhlašování a platbu za obědy zajišťuje zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě, které nemá zajištěný oběd, nemůže ŠD navštěvovat.
 • Čip na obědy prosím označte malým přívěskem, aby si jej dítě poznalo.

Vyzvedávání dětí

 • Zákonní zástupci si děti vyzvedávají prostřednictvím zvonků - do budovy školy nevstupují!
 • Vzhledem k rozdílné pracovní době vychovatelek budou děti po 15. hodině rozdělovány a podrobné informace o umístění dítěte najdete v informačních letácích na dveřích školy

 

Poznámka:

Dne 1. 9. 2022 bude provoz ve školní družině pouze do 12:00 hodin. Ve školní jídelně se nevaří.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefon -  604 442 658

Email - druzina.skolni@zsskolni.org

Vedoucí vychovatelka - Petra Wolfová (p.wolfova@centrum.cz)

 

 

Přidáno 29. 5. 2022, autor: J4W Admin