Vnitřní řád družiny

Vnitřní řád ŠD je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení zákon. zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do ŠD.

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Děti jsou povinny:

a) řádně do ŠD docházet,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ŠD vydané v souladu s právními předpisy a  školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat vychovatelku o zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo  bezpečnost žáka.

 • žák se v ŠD chová slušně k dospělým i k žákům, dbá pokynů pedagogických  a provozních pracovníků, chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje , ani jiných osob,
 • žák chodí vhodně a čistě oblečen a upraven,
 • žák udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením,
 • žák neopustí třídu ani budovu bez vědomí vychovatelky,
 • žáci chrání zdraví své i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé,
 • žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • žák hlásí bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke které došlo v souvislosti  s činností ŠD,
 • žák nenosí do ŠD žádné cenné předměty ani předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob,
 • zvlášť  hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se považují za závažné porušení řádu ŠD

Při porušení povinností stanovených tímto řádem ŠD lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

a) písemné napomenutí vychovatelky

b) důtku ředitelky školy

c) sníženou známku z chování

d) vyloučení ze ŠD

Kritéria pro přijetí do ŠD

 • nepravidelná docházka do ŠD je umožněna pouze po domluvě s ředitelkou školy,
 • oddělení ŠD se naplňují do počtu 30 dětí,
 • přihlášení dětí probíhá formou zápisu vždy poslední dva pracovní dny před zahájením nového školního roku. Upřesňující informace časového rozvrhu zápisu budou vypsány na webových stránkách školy poslední týden v srpnu a vyvěšeny na školní budově,
 • doba pobytu dítěte v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku
 • dítě lze ze ŠD uvolnit i písemnou omluvenkou opatřenou datem a podpisem zákonného zástupce, případně emailovou zprávou, která bude vychovatelce doručena nejpozději do 8:00 daného dne. Na telefonické omluvy nebude brán zřetel,
 • v případě nepřítomnosti dítěte v ŠD je zákonný zástupce povinen zajistit odhlášení a následné přihlášení obědů sám,
 • platby za pobyt v ŠD (100 Kč za 1 měsíc) uhradí zákonní zástupci pravidelným převodem z účtu a to nejpozději do 15. dne v měsíci, nebo jednorázovým příkazem 1000 Kč v měsíci září. Žák, který neuhradí poplatek již za jeden měsíc, bude ze ŠD vyloučen.

Provoz ŠD

 • děti přihlášené na ranní družinu mohou přicházet v době od 6:00 do 7:00, pak se budova zamyká,
 • odpolední provoz – 11:40 až  16:15, v době od 14:00 do 15:00 se budova opět zamyká. Žádáme rodiče, aby odchody dětí přizpůsobili provozu školní  družiny,
 • rodiče vstupují do prostor ŠD jen z vážných důvodů, jinak čekají na své děti u dveří se zvonky,
 • ŠD využívá prostory tělocvičny, keramické dílny, počítačové učebny a školního hřiště,
 • v době prázdnin nebo volna se provoz nezajišťuje,
 • pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen,
 • zákonný zástupce souhlasí s případným uveřejněním fotodokumentace činností dětí ve ŠD na webových stránkách školy.

Kontakty

Telefon ŠD: 604 442 658
Emailová adresa ŠD: druzina.skolni@zsskolni.org
Petra Wolfová: vedoucí vychovatelka
Mgr. Hana Rettová: ředitelka školy

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin