# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Přijímací řízení na střední školy ve šk. r. 2016/17

8.1.2017

Přihlášky

·         V letošním roce si mohou žáci podat 2 přihlášky na střední školy (stejně vyplněné).

·         Nově se budou přihlášky na naší škole tisknout.

·         Žáci obdrží lístky pro vyplnění údajů potřebných na přihlášky. Tyto vyplněné lístky odevzdají žáci nejpozději do 31. ledna 2017 svým třídním učitelům. Vytištěné přihlášky budou předány žáků a jejich rodičům ke kontrole a k podpisu. Poté je vrátí škole k ověření. Ověřené přihlášky budou pak předány dětem.

·         Pokud střední škola požaduje Potvrzení o zdravotní způsobilosti, musí si toto potvrzení žáci obstarat u svého lékaře. Některým středním školám nestačí potvrzení na přihlášce. V takovém případě uvádějí na svých webových stránkách vlastní formulář, který si žáci musí vytisknout a předložit svému lékaři.

·         Žáci se speciálními potřebami přiloží k přihlášce Vyšetření PPP, SPC apod.

·         Přihlášky je nutno odevzdat osobně na SŠ nebo doporučenou poštou nejpozději do 1. března 2017.

Přijímací řízení

·         1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory se bude konat od 12. dubna do 28. dubna 2017.

o    1. termín  - 12. dubna 2017

o    2. termín  - 19. dubna 2017

o    Jednotná přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a literatury a z matematiky (ČJ – 60 min, M – 70 min). Výsledky testů předají střední školy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum dodá oběma středním školám, na kterých žák absolvoval zkoušku v daných termínech, výsledek lepšího testu do 28. dubna 2017.

o    Střední škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra.

o    Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů ze závažných důvodů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli stř. školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Ten je stanoven k prvnímu řádnému termínu 11. května 2017 a k druhému řádnému termínu 12. května 2017.

·         1. kolo přijímacího řízení pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií se bude konat od 12. dubna do 28. dubna 2017.

o    1. termín  - 18. dubna 2017

o    2. termín  - 20. dubna 2017

o    Postup přijímacího řízení je stejný jako u čtyřletých maturitních oborů (viz výše).

·         1. kolo přijímacího řízení pro učební obory zakončené výučním listem se bude konat od 22. dubna do 30. dubna 2017.

o     Výsledky tohoto přijímacího řízení zveřejní střední škola do 2 dnů po jeho konání.

·         2. kolo přijímacího řízení může vyhlásit ředitel střední školy. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech.

Odvolání v případě nepřijetí

·         Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při nedoručení se ukládá Rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené).

·         V případě nepřijetí může uchazeč odevzdat do 3 dnů po doručení rozhodnutí Odvolání řediteli příslušné střední školy.

Zápisový lístek

·         Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně do 15. března 2017. Termín bude upřesněn v žákovských knížkách.

·         Zápisové lístky jsou evidovány základní školou.

·         Tento zápisový lístek je nutné odevzdat na střední školu, o kterou má dítě zájem do 10 dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (při nedodržení lhůty zaniká platnost rozhodnutí o přijetí).

·         Zápisový lístek lze použít pouze jednou, nelze ho vzít zpátky (výjimkou je přijetí na odvolání). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

·         Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list na základě žádosti rodičů a čestného prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na střední škole. Toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák. Takovýto zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

 

 

Odkazy k přijímacímu řízení a výběru SŠ:

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-statnich-prijimacich-zkouskach/

http://www.gwo.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

 

 

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2017/18

8.1.2017

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy

 pro šk. rok 2017/18

 Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4(nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.


Termín zápisu v naší škole pro školní rok 2017/18

čtvrtek 20. dubna 2017  13:00 – 17:00

pátek 21. dubna 2017  8:00 – 12:00

Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2017 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

Akce školy - prosinec

2.1.2017

Prosinec
1. návštěva IPS Karviná, IX. B
2. čtení v MŠ Lesní, V. A
5. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. C
  "Stínování" - SOU DAKOL Petrovice, IX. AB
6. „Hrátky s čerty“ - V. ABC
7. Čtení v MŠ Lesní, V. B
  Ok florbal SH
  Mikulášská laťka II. stupeň
8. návštěva IPS Karviná, IX. C
  Bruslení, I. AB
  Prezentace SŠ Bohumín, IX. AB
9. výroba svíček, Muzeum Těšínska, V. C
12. čtení v MŠ Lesní, V. C
13. „Zdobení baněk“, Muzeum Těšínska, IV. B
  „Adventní dílna“, Muzeum Těšínska, IX. C
  "Mladý chemik" II. stupeň
  prezentace SŠTaS Karviná, IX. AB
14. „Adventní dílna“, Muzeum Těšínska, III. C
  stolní tenis Ok II. stupeň
  florbal ok II. stupeň dívky
15. návštěva IPS Karviná, IX. C
  bruslení I. A, III. C
16. „Vánoční show s Hopsalínem“, I. A,B
  Čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. A
19. společná hodina matematiky IX.C+I.B
  prezentace Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž, IX. C
  prezentace SŠTO Lidická Havířov-Šumbark, IX. AB
20. návštěva IPS Karviná, IX. A
22. bruslení II. C, I. B
  "Fantastická zvířata a kde je najít" DKMO  II. stupeň a 5. třídy
  „Báječný život mazlíčků“ DKMO I. - IV. třídy

 

 

Vánoční show prvňáčků

21.12.2016

V předvánočním shonu prvňáky navštívil Hopsalín, který předvedl vánoční show přímo v naší tělocvičně. Tentokrát se necvičilo, nýbrž tančilo, soutěžilo a dokonce kouzlilo ! Děti si zazpívaly známé písničky a do další vyučovací hodiny  odcházely nesmírně spokojené. A tak to má v čase adventu být. Vše se uskutečnilo také za přispění paní Uhlíkové, maminky žáka 1.A,  která svým sponzorským darem  pomohla tuto akci zorganizovat. Nakoupila také sladkosti pro děti. Odměnou jí snad mohou být rozzářené oči všech zúčastněných žáčků.

 

Děkujeme.

 

I.A +  I.B

 

../foto_skolni_2016_2017/show_prv (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/show_prv (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/show_prv (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/show_prv (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/show_prv (5).JPG

Spolupráce IX.C s I.B

20.12.2016

Na pondělí 19. prosince si žáci IX.C připravili pro partnerské prvňáčky zábavnou matematiku. Vše, co se doposud prvňáci naučili, zúročili v matematických cvičeních na počítači. Hodina byla velmi přínosná, naučná a přitom zábavná. Rádi bychom poděkovali  p. učitelce Růženě Miczové, která celou hodinu připravila  a zorganizovala. Velký "dík" patří našim velkým kamarádům kteří se nám trpělivě věnovali. 

 

Žáci I.B a tř.uč. M. Bartoňková

 

 

../foto_skolni_2016_2017/m9c_1tr (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/m9c_1tr (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/m9c_1tr (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/m9c_1tr (4).jpg

Mladý chemik

20.12.2016

V úterý 13. 12. 2016 se po školním kole konalo 1. kolo soutěže Mladý chemik na SPŠCH akademika Heyrovského. Z naší školy byli vybráni tito žáci: Daniel Czolko (9.C), Kristýna Konečná (9.B) a Veronika Hyková (9.A). Všichni 3 měli v daný termín zdravotní komplikace. Do Ostravy přicestoval Daniel s rodiči a ze školy ho doplnili 2 narychlo vybraní náhradníci Filip Rudol (9.A) a Marie Machačová (9.C). Přes všechny komplikace dopadla akce velmi dobře, žáci napsali test, dostali občerstvení, prohlídli jsme si školu i laboratoře. Ze 162 přihlášených žáků se dostavilo k 1. kolu 136 žáků. Umístění našich zástupců bylo takové: Marie Machačová 82., Daniel Czolko 55., Filip Rudol 27., který jako jediný postoupil do 2. praktického kola. Snad se pořadím ještě posune nahoru.

 

Mgr. Marek Tešnar  

 

 

../foto_skolni_2016_2017/ml_chem (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/ml_chem (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/ml_chem (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/ml_chem (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/ml_chem (5).jpg

Vánoční tvoření v muzeu Orlová

18.12.2016

Jako každoročně, i letos jsme v předvánočním čase navštívili dílničku pořádanou orlovským muzeem ,pod vedením paní Juřicové a Lázničkové.

Letošní téma bylo zdobení skleněných baněk.

Pro děti byly připravené skleněné baňky ze Slezské tvorby Opava, které si malí tvořivci pomocí lepidla a barevných třpytek vlastnoručně nazdobili.

Byla to práce velice kreativní, doplněná o pečlivost a nápaditost- fantazii se meze nekladly.

Jelikož prostory orlovského muzea jsou poněkud stísněné, nemohly tuto práci vykonávat všechny děti najednou. Ceníme si proto nápadu o rozdělení dětí do skupin spojené se soutěžemi o ceny.

Děti si tak z této akce odnesly hned dárky dva.

Ještě jednou děkujeme za perfektně připravenou akci, která se dětem moc a moc líbila.

 

Žáci III.C + Jana Pechová

 

../foto_skolni_2016_2017/vanocni_iiic (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vanocni_iiic (2).JPG

Krajské finále ve stolním tenise

18.12.2016

Ve středu 14. 12. 2016 se v Opavě konalo krajské finále stolních tenistů. Starší hoši začali lehkým rozehráním se ZŠ Zátor 4:0. Pozdějším vítězům ZŠ Odry jsme podlehli těsně 3:4, kdy pár míčků chybělo Dankovi k otočení výsledku.

V semifinále se situace opakovala, opět 3:4 se ZŠ Englišova Opava, kdy těsné výsledky neotočil ani Tomáš sám, či ve čtyřhře s Danem. Souboj o 3. místo jsme zvládli a porazili jsme Kylešovice 4:2. Kluci se opět zapsali do historie naší školy svými sportovními úspěchy. O reprezentaci školy se zasloužili Tomáš Branny a Daniel Czolko z 9.C a Lukáš Franek z 9.A.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

 

../foto_skolni_2016_2017/stt_kk (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/stt_kk (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/stt_kk (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/stt_kk (4).jpg

Mikuláš

18.12.2016

„Děti, víte, kdo já jsem? A byly jste letos hodné?“ Tak přesně tyto dvě věty se v úterý 6. 12. kladly na naší škole. Žáci 9. tříd neboli „Mikulášské družiny“ navštívili žáky 1. -3. tříd. Třídy byly samozřejmě perfektně připravené, takže nás i ti zlobiví potěšili básničkou nebo písničkou. Všechny zlobivé děti Mikuláši slíbily, že už zlobit nebudou. Ale pozor! Mikuláš si všechny tyto sliby pamatuje.

 

../foto_skolni_2016_2017/mikulas (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (10).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (11).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (12).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (13).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (14).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (15).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (16).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (8).jpg
../foto_skolni_2016_2017/mikulas (9).jpg

Vánoční workshop IX.C

18.12.2016

V třetím adventním týdnu  se žáci IX.C zúčastnili vánočního workshopu v Muzeu Těšínska v Orlové. 

Měli možnost vyzkoušet si ozdobit svoji vlastní vánoční baňku, to vše  se naučili se pod trpělivým vedením pracovnic muzea. A odnesli si tak hezkou vánoční ozdobu na stromeček.

 

Mgr.Křemenová Miroslava

../foto_skolni_2016_2017/muzeum_9c (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/muzeum_9c (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/muzeum_9c (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/muzeum_9c (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/muzeum_9c (5).JPG

Skok vysoký

11.12.2016

Ve středu 7. 12. 2016 se na ZŠ K. Dvořáčka konala tradiční Mikulášská laťka ve skoku vysokém. Účastnili jsme se po 3 zástupcích v každé kategorii. Soutěž byla ozdobena kvalitními výkony, vítěz starších chlapců se pokoušel o 180 cm. My jsme vybojovali všechny 3 cenné kovy:

1. místo SD Karin Žolnerčíková (9.B) za 141 cm

2. místo MD Tereza Dořičáková (7.B) za 128 cm

3. místo MH Kryštof Klosko (6.B) za 132 cm

 

Všem reprezentantům děkujeme!

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/skok_vysoky.jpg

Florbal

11.12.2016

Florbal stále pokračuje. V pondělí 28. 11. 2016 absolvovaly turnaj i naše děvčata. Starší dívky zvítězily a mladší obsadily 5. místo. V středu 7. 12. 2016 se konalo okresní kolo starších chlapců, byl to kvalitně obsazený a perfektně organizovaný turnaj na hale Slávie v Havířově. Naši chlapci nebyli v kompletní sestavě a po dvou remízách a dvou prohrách obsadili celkové 7. místo. Celkovými vítězi se stali naši sousedé z Dolní Lutyně. Starší dívky čeká okresní kolo příští středu.

   

Mgr. Marek Tešnar 

 

../foto_skolni_2016_2017/florbal_holky (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/florbal_holky (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/florbal_holky (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/florbal_holky (4).jpg