Školní preventivní strategie

Předkladatel: Mgr. Lenka Stanieková
zodpovědná osoba: Mgr. Lenka Stanieková

Složení preventivního týmu:

metodik prevence:  Mgr. Petra Pavlíková

výchovný poradce:  Mgr. Barbora Janitorová

Pro vypracování Školní preventivní strategie bylo použito metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 z 11. 1. 2012.

Charakteristika školy

Školu navštěvuje 557 žáků, 302 na 1. stupni, 255 na 2. stupni. Škola se nachází v regionu, kde se zhoršuje sociální klima. Roste nezaměstnanost rodičů, sociální situace rodin je špatná. V souvislosti s touto problematikou pozorujeme nárůst různých projevů rizikového chování dětí. Velmi často se objevuje kouření, vandalismus, vulgární vyjadřování, agrese.

Cíle programu:

Krátkodobé:

 • Plnění MPP
 • Pravidelná činnost školního preventivního týmu.
 • Školní parlament – zapojení žáků do akcí školy.
 • Zvýšit preventivní aktivity.
 • Využívat odbornou literaturu.
 • Pravidelné setkávání rodičů (třídní schůzky, pohovory).
 • Seznámení rodičů s www stránkami.
 • Ocenění pozitivních projevů dětí v různých oblastech.

Střednědobé:

 • Zlepšovat komunikační dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšování sebeovládání, nenásilné zvládání konfliktů a stresu.
 • Zvyšovat sociální kompetence dětí a mládeže, rozvíjet dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity.
 • Podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky, které zajišťuje škola nebo ve spolupráci s DDM.
 • Průběžně vzdělávat všechny pracovníky školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Spolupráce mezi pedagogy.

Dlouhodobé cíle

 • Plnit pilíře Zdravé školy
 • Snížit počet sociálně patologických jevů u žáků školy.
 • Snížit projevy agresivity.
 • Vytvářet osobní kladné vzory.
 • Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (Školní řád, třídní pravidla).
 • Vést k vzájemné ohleduplnosti a pomoci.
 • Vytvořit funkční strategii školy v oblasti prevence SPJ.
 • Rozvíjet sociální dovednosti, odpovědnost za chování a uvědomění si důsledků jednání.
 • Prohloubit u dětí zájem o vlastní zdraví.
 • Vytvořit pozitivní sociální klima, pocit důvěry, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu bez strachu a nejistoty.
 • Pěstovat mravní a morální hodnoty společenských norem chování.
 • Spolupracovat s jinými institucemi – PČR, MěÚ – soc. kurátoři, PPP, Kotva, OHS

Vymezení cílové populace

Žáci základní školy 1. - 9. ročník

Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy

Rodiče žáků a širší veřejnost

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu

 • oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity – Zdravá škola
 • oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti
 • oblast přírodovědná – biologie člověka, fyziologie, chemie
 • oblast rodinné a občanské výchovy
 • oblast sociálně právní – právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod.

1) Rozsah znalostí žáků

I. stupeň

a) Znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, zdraví jako základní lidské hodnoty.

b) Mají vědomosti, jak udržovat zdraví a zdravý životní styl.

c) Žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků.

d) Znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek.

e) Znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl.

f) Znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví.

g) Umí pojmenovat základní mezilidské vztahy.

h) Ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva.

i) Vědí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní.

II. stupeň

a) Žáci znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem.

b) Znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích.

c) Umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly.

d) Znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí.

e) Umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky.

f) Umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví.

g) Znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny.

h) Ví, že zneužívání dítěte je trestné.

i) Umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestné právní problematice návykových látek.

j) Ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít.

Výchovně vzdělávací aktivity v rámci vyučování

K vytváření žádoucích postojů, dovedností a vědomostí žáků směřuje výuka některých předmětů – především občanské a rodinné výchovy, přírodopisu, chemie a tělesné výchovy, na 1. stupni pak prvouky a přírodovědy. Témata oblasti „Zdravý životní styl“ je zpracován v Projektu podpory zdraví ve škole na léta 2013 – 2016.

Besedy, semináře a vzdělávací programy s externími odborníky:

 • Hasík, preventivní program, 2. a 6. ročníky
 • Lidská práva – interaktivní beseda, Česká národní agentura Mládež
 • Česko proti chudobě
 • Holocaust
 • Vítkovická střední – exkurze žáků 8. ročníků
 • Burza povolání pro vycházející žáky – Den otevřených dveří v DK
 • Láska je láska, preventivní program PPP pro 9. Ročník
 • Beseda HIV, AIDS, 8. a 9. ročník
 • Informační a poradenské středisko Karviná, volba povolání, žáci 9. tříd
 • Preventan Cup – sportovní soutěž pro I. stupeň
 • Preventivní program o dospívání „ Čas proměn“ – S tebou o tobě - pro dívky 6. ročníků
 • Planeta Země - Madagaskar
 • Řekni drogám ne! – 8. a 9. ročník
 • Den Země – DDM Orlová
 • Alkohol, cigarety a drogy“, beseda PČR

Akce školy

 • Lyžařský výcvik
 • Škola v přírodě 1. a 2. stupeň
 • Školní výlety
 • Sportovní soutěže
 • Třídní schůzky rodičů prvňáčků,
 • Třídní schůzky na I. a II. stupni
 • Preventivní programy

1. ročník: Umíme komunikovat         

3. – 5. ročník: Bezpečné chování PPP Karviná

5. ročník: Nauč se říkat ne PPP Karviná

6. ročník: „Šikana?“ PPP Karviná

7. ročník: Lidská práva Kotva

8. ročník: Právní vědomí PPP Karviná, Pětka ze sexu PPP Orlová

9. ročník: Láska je láska PPP Karviná, Trestní právo KOTVA

Témata týkající se protidrogové prevence v jednotlivých ročních:

Rv, Ov 6. 7. ročník

 • základní poučení o drogách,
 • procvičování dovedností odmítání nabízené drogy

Ov 8. roč.

 • cyklus protidrogové prevence (4 hod.)

Př 8. roč.

 • návykové látky, důsledky jejich užívání,
 • škodlivé důsledky kouření, alkoholismu

Pč 8. roč.

 • drogy a léčivé rostliny

Ch 9. roč.

 • rozdělení drog podle chem. složení

Tv 1. – 9.roč.

 • výchova ke zdraví

 

Péče o žáky z „rizikových skupin“ a žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné

Škola věnuje velkou pozornost žákům, kteří patří do „rizikových“ skupin – žákům s různými handicapy, s problematickým rodinným zázemím, s problémy v oblasti vztahů s vrstevníky apod. Těžiště této činnosti leží v práci učitelů, metodika prevence, výchovného poradce, spolupracujeme s PPP a v závažných případech s příslušnými odděleními sociálních odborů.

Práce školy v preventivních aktivitách

 • individuální vzdělávací plány – vypracovávají se pro každého integrovaného žáka
 • pohovory s rodiči – TU, VP, MP, vedení školy, popřípadě přítomnost sociálního kurátora (podle charakteru problému)
 • aktivní práce preventivního týmu
 • třídnické hodiny
 • cílené programy pro určité třídy
 • soustavné monitorování individuálních problémů žáků, zjišťování příčin těchto problémů
 • dotazníky sociogramy, rozhovory se žáky
 • třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy budou mít podchycenou
 • neomluvenou absenci žáků a způsoby řešení.
 • zapojení žáků do přípravy a realizace akcí školy – školní parlament
 • konzultační hodiny – jsou stanoveny, ale mohou se uskutečnit dle potřeby kdykoliv před nebo po vyučování, o přestávkách
 • schránka důvěry – je umístěna ve vstupním vestibulu školy (odpovědi na dotazy VP a NP).
 • podporovat žáky v mimoškolních aktivitách
 • aktivní účast žáků v městském projektu „ Přírodní vědy moderně a interaktivně“
 • pokračovat ve využívání „Oranžového hřiště“ v odpoledních hodinách a nadále využívat otevřené dětské hřiště v době vyučování i po vyučování (1. stupeň a ŠD)
 • pomocí preventivních programů žákům ukazovat správnou cestu jejich budoucí volby
 • tvoření a provádění preventivních programů preventivním týmem na škole
 • pokračovat ve spolupráci s ostatními subjekty zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů
 • zapojit do školních i mimoškolních aktivit rodiče

Trávení volného času dětí

 • třídní učitel ve spolupráci s rodiči se bude zajímat o mimoškolní aktivity žáků, trávení jejich volného času,
 • bude informovat žáky i rodiče o kroužcích ve škole a kroužcích jiných zájmových organizací. (www stránky školy)
 • informace o práci školní družiny

Formy spolupráce  rodiny a školy

 • třídní schůzky, seznámení s MPP, konzultačními hodinami MP, Školním řádem
 • Dny otevřených dveří, dotazníky pro rodiče
 • adaptace žáků z 1. stupně na 2. stupeň ZŠ (pro rodiče žáků 6. ročníku)
 • besedy s rodiči žáků 8. a 9. tříd k volbě povolání
 • spolupráce a pomoc rodičů na akcích pořádaných Školním parlamentem
 • prázdninový maratón (spolupráce s MěÚ Orlová, KOTVOU

Řešení přestupků

Se Školním řádem jsou seznámeni žáci i rodiče. V případě podezření ze zneužívání návykových látek, dealerství apod. budou provedena tato opatření:

 • individuální rozhovor se žákem, dle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, popřípadě doporučení odborníka
 • v  případě nezájmu rodičů spolupráce se sociálním odborem, oddělením péče o dítě, pediatrem
 • v případě dealerství spolupráce s PČR.

Metodik prevence zajistí spolupráci s ostatními pracovníky školy (hlavně p. uklízečky), aby si všímaly podezřelých věcí v šatnách, chodbách, a na WC atd.

Škola bude nadále spolupracovat s odborníky (PPP, OHS, PČR, sociálními kurátory, okresním metodikem preventivních aktivit, CPP).

Škola bude zajišťovat jednorázové akce: exkurze v jednotlivých předmětech,

besedy a přednášky nabízené DK, DDM, CPP, OHS, Slezskou diakonií aj.

Materiály k protidrogové prevenci-publikace, videokazety, informativní letáky jsou soustředěny u MP, kabinet VP. Škola bude využívat možností dalšího vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti prevence soc. patologických jevů.

 

Přidáno 20. 11. 2017, autor: J4W Admin