Slezská

Toto pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy a dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Tyto poradenské a preventivní programy by měly odrážet specifika dané školy, aby služby poskytované školou byly lépe koordinovány se službami školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) v daném regionu.

Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především s třídními učiteli, a dále s učiteli volby povolání, učiteli-metodiky pro práci s nadanými žáky, případně dalšími pedagogy.

Program a plán poradenských služeb na škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • školní psycholog nebo školní speciální pedagog – aktuálně tato pozice na naší škole není

B) pracovníky konzultačního týmu školy pro poskytování služeb ve škole

 • třídní učitelé
 • metodik (koordinátor) pro přípravu ŠVP – úprava pro žáky se SVP a pro žáky nadané
 • učitel vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání, učitelé výchov

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

Personální složení ŠPP

ředitel školy: Mgr. Marek Tešnar
výchovná poradkyně: Mgr. Věra Walachová
školní metodik prevence: Mgr. Hana Vonzinová
zástupkyně ředitelky: Ing. Světlana Majetná (poradenství v oblasti speciální pedagogiky)

Osoba zajišťující komunikaci se školskými poradenskými zařízeními:

Mgr. Věra Walachová: výchovná poradkyně

konzultační hodiny: pátek 7:30 – 8:30 nebo kdykoliv po domluvě

E-mail v.walachova@zsskolni.org

Tel: 596 511 058, 773 743 970

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • V oblasti kariérového poradenství zprostředkovává pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků (koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (dále ŠPZ), zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce),pomáhá ve vyhledávání vhodných možností dalšího vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP).
 • Pomáhá zprostředkovat vyšetření žáků se SVP v příslušném ŠPZ (žáků s výchovnými problémy i žáků mimořádně nadaných).
 • Spolupracuje se ŠPZ a zákonnými zástupci  při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP.
 • Na základě vyšetření a doporučení z tohoto zařízení připravuje podmínky pro jejich vzdělávání, případně při tvorbě PLPP (Plán pedagogické podpory) s podpůrnými opatřeními ve vyšším stupni.
 • Spolupracuje s orgány péče o dítě (OSPOD).
 • V oblasti metodické pomáhá pedagogickým pracovníků při vytváření, plnění a vyhodnocení PLPP, s naplňováním podpůrných opatření pro žáky se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP (Individuální vzdělávací plán), v práci s mimořádně nadanými žáky.
 • Pedagogickým pracovníkům předává informace o práci s žáky se SVP.
 • Vede dokumentaci žáků se SVP (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 • Spolupracuje s třídními učitelkami, asistenty pedagoga.
 • Poskytuje služby kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Spolupracuje při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči.

Mgr. Hana Vonzinová školní metodik prevence

konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 – 8:00

E-mail h.vonzinova@zsskolni.org

Tel: 739 343 310

Standardní činnosti metodika prevence:

 • Vypracovává a kontroluje preventivní program na škole.
 • Zabývá se protidrogovou prevencí, sexuální výchovou, výchovou k rodičovství, výchovou  k právnímu cítění, prevencí proti dalším sociálně patologickým jevům - SPJ (šikana, virtuální drogy, kouření, záškoláctví, rasismus, sekty, poruchy příjmu potravy atd.).
 • Koordinuje preventivní aktivity v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, Policie ČR, nestátní organizace v oblasti prevence, centra krizové intervence a další).
 • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťuje tyto zprávy a informace v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 • Prezentuje výsledky preventivní činnosti školy.
 • Řeší výchovné problémy, adaptaci žáků I. stupně při přechodu na II. stupeň.
 • Klade důraz na mimoškolní činnost.

Ing. Světlana Majetná: poradenství v oblasti speciální pedagogiky

konzultační hodiny: pátek 8:00 – 8:30

E-mail s.majetna@zsskolni.org

Tel: 596 511 040

Přidáno 31. 8. 2020, autor: J4W Admin