Informace pro rodiče k přihláškám

Přijímací řízení na střední školy ve šk. r. 2022/2023

Přihlášky

 • V letošním roce si mohou žáci podat 2 přihlášky na střední školy (stejně vyplněné).
 • Přihlášky budeme na naší škole tisknout.
 • Žáci obdrží lístky pro vyplnění údajů potřebných na přihlášky. Tyto vyplněné lístky odevzdají žáci nejpozději do 31. ledna 2023 svým třídním učitelům. Správnost údajů na přihláškách si žáci a rodiče překontrolují, doplní, podepíší a vrátí je škole k ověření známek. Po ověření budou předány dětem k odeslání na střední školy.
 • Nechcete-li čekat, až škola vytiskne přihlášky, můžete si prázdné formuláře najít na webových stránkách ministerstva školství nebo středních škol, vytisknout si je a vyplnit sami. Poté je dáte škole k ověření známek nebo si k přihlášce doložíte ověřené opisy vysvědčení z posledních dvou ročníků.
 • Pokud střední škola požaduje Potvrzení o zdravotní způsobilosti, musí si toto potvrzení žáci obstarat u svého lékaře. Některým středním školám nestačí potvrzení na přihlášce. V takovém případě uvádějí na svých webových stránkách vlastní formulář, který si žáci musí vytisknout a předložit svému lékaři. Pozor, mnozí lékaři požadují, abyste se předem na vyšetření objednali. Také vás mohou poslat ke specialistovi. Proto návštěvu lékaře neodkládejte.
 • Žáci se speciálními potřebami přiloží k přihlášce Vyšetření PPP, SPC apod.
 • Přihlášky je nutno odevzdat osobně na SŠ nebo doporučenou poštou nejpozději do 1. března 2023.

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory:
  • 1. termín – 13. dubna 2023
  • 2. termín – 14. dubna 2023
  • Jednotná přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a literatury a z matematiky (ČJ – 60 min, M – 70 min). Výsledky testů předají střední školy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum dodá oběma středním školám, na kterých žák absolvoval zkoušku v daných termínech, výsledek lepšího testu do 28. dubna 2023.
  • Střední škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra.
  • Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů ze závažných důvodů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli stř. školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Ten je stanoven k prvnímu řádnému termínu 10. května 2023 a k druhému řádnému termínu 11. května 2023.
 • 1. kolo přijímacího řízení pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín – 17. dubna 2023
  • 2. termín – 19. dubna 2023
  • Postup přijímacího řízení je stejný jako u čtyřletých maturitních oborů (viz výše).
 • 1. kolo přijímacího řízení pro učební obory zakončené výučním listem se bude konat od 22. dubna do 30. dubna 2023.
  •  Výsledky tohoto přijímacího řízení zveřejní střední škola do 2 dnů po jeho konání.
 • 2. kolo přijímacího řízení může vyhlásit ředitel střední školy. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech.

Odvolání v případě nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při nedoručení se ukládá Rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené).
 • V případě nepřijetí může uchazeč odevzdat do 3 dnů po doručení rozhodnutí Odvolání řediteli příslušné střední školy.

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně do 15. března 2023. Termín bude upřesněn v žákovských knížkách.
 • Zápisové lístky jsou evidovány základní školou.
 • Tento zápisový lístek je nutné odevzdat na střední školu, o kterou má dítě zájem do 10 dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (při nedodržení lhůty zaniká platnost rozhodnutí o přijetí).
 • Zápisový lístek lze použít pouze jednou, nelze ho vzít zpátky (výjimkou je přijetí na odvolání). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list na základě žádosti rodičů a čestného prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na střední škole. Toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák. Takovýto zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

Přidáno 12. 10. 2022, autor: správce webu