Program proti šikanování

(zpracováno dle Školského zákona a MP MŠMT Čj.: 28 275/2000–22)                      

Definice šikany: Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo u nejrůznějších důvodů nemohou bránit .Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání,loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv,vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou žáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá  zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

PROGRAM A

Všichni zaměstnanci školy a školského zařízení jsou seznámeni s MP MŠMT Čj.: 28 275/2000-22

1) Prvotní reakce školy:

a) Okamžitá ochrana oběti – žáka co nejdříve předat rodičům, kteří budou seznámeni  s tím, co se stalo,  než se rodiče do školy dostaví, může být  tento žák přemístěn dle závažnosti případu do jiné místnosti ( kabinet, ředitelna), kde je zajištěn dohled dospělé osoby – vyjádří podporu a pochopení  oběti.

b) dohoda o vzájemné informovanosti mezi rodiči a školou (rodiče – podání příp. zprávy 
o specializovaném vyšetření žáka, škola - seznamování s průběhem řešení případu )

c) Oddělení agresorů od kolektivu ostatních žáků ve třídě – bezprostředně po zjištění šikany, aby nemohli ovlivnit svědky.

d) Rozhovory se svědky (výpovědi všech žáků jsou pečlivě zaznamenány) – zaznamenání výpovědí musí být jasné a přesné. Je nutno zjistit:

 1. Kdo je oběť
 2. Kdo je agresor
 3. Kde šikana trvá
 4. Jak dlouho trvá
 5. Jakou formou

e) Zjištění poznatků ostatních žáků ze třídy

f) Individuální rozhovory s agresory

g) Zaslání dopisu rodičům aktérů šikany, aby se dostavili k v určenou dobu k jednání do školy.

2) Seznámení pedagogů školy s případem šikany:

Na mimořádné schůzce svolané ředitelem školy po zjištění všech faktů okolnosti případu jsou všichni pedagogové seznámeni s celým případem, jak k případu došlo, jak byl zjištěn, jak se vyšetřuje, jaké výchovné opatření vedení školy navrhuje a jak se bude dál pracovat s klimatem této třídy. Pedagogové odsouhlasí výchovné opatření pro agresory šikany. Z porady je vyhotoven zápis, kde je dohodnut jasný postup školy.

Školní metodik prevence následně znovu upozorní všechny pedagogy na existenci

MP MŠMT Čj.: 28 275/2000-22 , doporučí jej k opětovnému prostudování. Vyzve pedagogy aby využívali   např.monitorování chování žáků o přestávkách nejen ve třídách, ale především v odlehlých prostorách areálu školy.

Při výskytu jakéhokoli náznaku takového chování mají učitelé okamžitě informovat vedení školy a ŠMP či VP.

3) Individuální schůzky rodičů aktérů celého případu (agresorů, oběti)

Schůzky rodičů agresorů budou probíhat jednotlivě za přítomnosti, výchovného poradce, školního metodika prevence, příp. zástupce vedení školy, třídního učitele. Je vhodné, aby se na schůzku dostavili pokud možno oba rodiče žáka. Rodiče jsou seznámeni s celým případem a výchovným opatřením, které bude agresorovi ze strany školy uděleno. Je zhotoven zápisz jednání, který obdrží jak škola, tak rodiče. Zápis z jednání je stvrzen podpisem obou jednajících stran. Rodičům je nabídnuto případné specializované vyšetření žáka (např. PPP, SVP). Záleží na závažnosti a okolnostech případu.

Následně proběhne schůzka s rodiči oběti, kteří budou také velmi podrobně seznámeni s řešením případu a s výchovnými opatřeními, které škola učinila k nápravě situace.Také tito rodiče obdrží podepsaný zápis z jednání.

Zúčastněni rodiče budou seznámeni s dalšími postupy školy v rámci ošetření vztahů mezi žáky ve třídě (odborná pomoc – etoped, uskutečnění dlouhodobého prožitkového programu odbornou institucí pro tuto třídu )

4) Mimořádné třídní schůzky rodičů (důležité je načasování schůzek, po udělení výchovných opatření)

Je v kompetenci vedení školy, zda proběhnou třídní schůzky s rodiči na celé škole, nebo ve třídách, u nichž mohou nastat podobné potíže, či jen ve třídě v níž se šikana vyšetřovala.

Na schůzce jsou rodiče obecně seznámeni s případem, průběhem vyšetřování a následným ošetřením vztahů např. odbornou institucí.

Rodiče jsou seznámeni s přímými a nepřímými znaky šikany, mají možnost získat kontakty odborných institucí, které se šikanou zabývají, na schůzce může být přítomen odborný pracovník, který zodpoví případné dotazy rodičů.

Rodiče jsou ubezpečeni, že se škola snaží tomuto soc. nežádoucímu jevu předcházet a pokud je zjištěn, umí jej kvalitně vyřešit.  

5) Třídnická hodina pro žáky:

Žáci školy jsou obecně informováni o případu a vyřešení šikany na škole, mají možnost formou dotazů ve Schránce důvěry se informovat podrobněji o šikaně. Třídními učiteli  jsou žákům opětovně připomenuty varianty přímých a nepřímých znaků šikany a to přiměřeně ke svému věku.

Jsou opětovně informováni o možnosti kam se obrátit pokud budou oni svědky nebo obětí šikany

(VP, TU, ŠMP, rodiče, Schránka důvěry, tel. kontakt na krizové linky – nástěnka ve škole.)

6) Výchovná opatření:

a) Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele

b) Snížení známky z chování

c) Převedení do jiné třídy, pracovní či jiné výchovné skupiny

d) Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (SVP)

Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského pracoviště.

Výchovná opatření (stanoví si škola)

Např.

Opakované slovní napadání žáka:

Fyzické napadání a následné ublížení na zdraví žáka:

Opakované slovní i fyzické napadání žáka:

PROGRAM B

 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména:

 • v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,
 • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,
 • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou),
 • případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

V mimořádných případech se užijí další opatření:

 • Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte dopobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu.
 • Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 • Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.

Školské zařízení řeší tuto problematiku na základě opatření ve výchově, systému hodnocení svěřence zařízení popř. programu rozvoje osobnosti dítěte.

Přidáno 20. 11. 2017, autor: J4W Admin