Informace pro vycházející žáky

Informace pro rodiče k přihláškám

Přijímací řízení na střední školy ve šk. r. 2018/19

Přihlášky

 • V letošním roce si mohou žáci podat 2 přihlášky na střední školy (stejně vyplněné).
 • Přihlášky budeme na naší škole tisknout.
 • Žáci obdrží lístky pro vyplnění údajů potřebných na přihlášky. Tyto vyplněné lístky odevzdají žáci nejpozději do 31. ledna 2019 svým třídním učitelům. Správnost údajů na přihláškách si žáci překontrolují před tiskem. Poté vytištěné přihlášky škola ověří a předá dětem.
 • Nechcete-li čekat, až škola vytiskne přihlášky, můžete si prázdné formuláře najít na webových stránkách ministerstva školství nebo středních škol, vytisknout si je a vyplnit sami. Poté je dáte škole k ověření známek nebo si k přihlášce doložíte ověřené opisy vysvědčení z posledních dvou ročníků.
 • Pokud střední škola požaduje Potvrzení o zdravotní způsobilosti, musí si toto potvrzení žáci obstarat u svého lékaře. Některým středním školám nestačí potvrzení na přihlášce. V takovém případě uvádějí na svých webových stránkách vlastní formulář, který si žáci musí vytisknout a předložit svému lékaři. Pozor, mnozí lékaři požadují, abyste se předem na vyšetření objednali. Také vás mohou poslat ke specialistovi. Proto návštěvu lékaře neodkládejte.
 • Žáci se speciálními potřebami přiloží k přihlášce Vyšetření PPP, SPC apod.
 • Přihlášky je nutno odevzdat osobně na SŠ nebo doporučenou poštou nejpozději do 1. března 2019.

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory:
  • 1. termín – 12. dubna 2019
  • 2. termín – 15. dubna 2019
  • Jednotná přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a literatury a z matematiky (ČJ – 60 min, M – 70 min). Výsledky testů předají střední školy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum dodá oběma středním školám, na kterých žák absolvoval zkoušku v daných termínech, výsledek lepšího testu do 28. dubna 2019.
  • Střední škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra.
  • Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů ze závažných důvodů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli stř. školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Ten je stanoven k prvnímu řádnému termínu 13. května 2019 a k druhému řádnému termínu 14. května 2019.
 • 1. kolo přijímacího řízení pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín – 16. dubna 2019
  • 2. termín – 17. dubna 2019
  • Postup přijímacího řízení je stejný jako u čtyřletých maturitních oborů (viz výše).
 • 1. kolo přijímacího řízení pro učební obory zakončené výučním listem se bude konat od 22. dubna do 30. dubna 2019.
  •  Výsledky tohoto přijímacího řízení zveřejní střední škola do 2 dnů po jeho konání.
 • 2. kolo přijímacího řízení může vyhlásit ředitel střední školy. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech.

Odvolání v případě nepřijetí

 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při nedoručení se ukládá Rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené).
 • V případě nepřijetí může uchazeč odevzdat do 3 dnů po doručení rozhodnutí Odvolání řediteli příslušné střední školy.

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně do 15. března 2019. Termín bude upřesněn v žákovských knížkách.
 • Zápisové lístky jsou evidovány základní školou.
 • Tento zápisový lístek je nutné odevzdat na střední školu, o kterou má dítě zájem do 10 dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (při nedodržení lhůty zaniká platnost rozhodnutí o přijetí).
 • Zápisový lístek lze použít pouze jednou, nelze ho vzít zpátky (výjimkou je přijetí na odvolání). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list na základě žádosti rodičů a čestného prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na střední škole. Toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák. Takovýto zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

Odkazy k přijímacímu řízení a výběru SŠ:

Co dělat v případě, že nejste přijati na SŠ

Pokud jste nebyli přijati na SŠ, obdržíte poštou rozhodnutí o nepřijetí. V tomto případě máte možnost podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do tří dnů od jeho obdržení. Jistě jsou před vámi žáci, kteří na danou školu nepošlou zápisový lístek a budou tedy ze seznamu přijatých uchazečů vyřazeni. Ti, kteří zašlou odvolání, se budou posouvat o tato uvolněná místa a možná se tak dostanou na seznam přijatých. Zvažte, jak daleko v pořadníku jste a jestli jsou vaše šance reálné.

Odvolací řízení se může protáhnout. Proto, pokud jste byli přijati na druhou SŠ, nečekejte a odevzdejte na jejím sekretariátě zápisový lístek. V případě, že budete přijati na odvolání, můžete si zápisový lístek vyzvednout po předložení rozhodnutí o přijetí na odvolání a použít ho ještě jednou.(Zápisový lístek se smí vyzvednout pouze jednou a jen na základě přijetí na odvolání!)

V případě, že nejste přijati ani na jednu ze středních škol, na které jste se hlásili, vyhledejte si školy, na nichž bude probíhat další kolo přijímacího řízení, prostudujte si kritéria přijetí a podejte si novou přihlášku. Seznam takových škol bude uveřejněn na webových stránkách krajského úřadu (http://www.msk.cz/skolstvi/index.html). Do 2. kola přijímacího řízení si můžete podat několik přihlášek. Na každou z nich se ale již uvádí pouze jedna škola a obor.

VZOR ODVOLÁNÍ

adresa zákonného zástupce

adresa SŠ

V ……………………… dne ………………

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název SŠ o nepřijetí mého syna/mé dcery jméno a příjmení, nar. datum narození, bytem adresa bydliště ze dne ……………………… do učebního /studijního oboru název oboru na výše uvedené škole.

Proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme v zákonné lhůtě z těchto důvodů: uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např. (Syn/dcera po dobu školní docházky měl/a výborný prospěch, prospěch v průměru, trvalý zájem o ……, zájmovou činnost zaměřenou na daný obor, o zvolený obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zaměřením na. …, apod.)

Žádáme o znovu zvážení možnosti přijetí.

Děkujeme za vyřízení.

podpis zákonného zástupce

Internetové adresy k volbě povolání a přijímacímu řízení

www.infoabsolvent.cz

 • veškeré informace o volbě povolání, videa a přehled škol

www.portal.mpsv.cz

 • škola a obory (seznam škol a oborů v ČR)
 • volná místa
 • informace úřadů práce
 • pro zájemce o práci v EU

 www.cermat.cz

 • informace k jednotné přijímací zkoušce
 • testy z přijímacích řízení v loňském roce
 • ilustrační testy k procvičení

www.scio.cz

 • vysoce profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
 • najdete zde testy z národních srovnávacích zkoušek, testy z přijímacích zkoušek a srovnávací testy

www.atlasskolstvi.cz

 • webový portál nabízí aktuální přehled studijních oborů vyšších odborných škol, vysokých a jazykových škol z ČR

www.gwo.cz

 • zde najdeš přehled oborů, můžeš si udělat zájmový test a mnoho dalších zajímavých věcí

 www.msk.cz/skolstvi/index.html

 • zde najdeš seznam oborů, škol, informace k přij. řízení aj., mimo jiné zde bude uveřejněn seznam volných míst na SŠ po 1. kole přij. řízení

www.vzdelani.cz

www.msmt.cz

www.seznamskol.eu

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin