Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Informace k organizaci výuky 9. tříd od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020.

SPECIFIKA:

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Obsahem je učivo  z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

ČASOVÝ ROZSAH A ORGANIZACE:

Sraz před školou v 7:40 (nutno přesně dodržet vzhledem k organizaci a dodržení všech pokynů k ochraně zdraví).

Při prvním vstupu (11. 5. 2020) do školy nutno odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Výuka začíná v 8:00. Bude probíhat v pondělí, středu, pátek ve dvou blocích (JČ, M) po 60 minutách s 20 minutovou přestávkou. Předpokládaný konec výuky v 10:20.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se započítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

POHYB PŘED ŠKOLOU

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V BUDOVĚ ŠKOLY

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Neprodleně po přezutí, musí každý použít dezinfekci na ruce.

VE TŘÍDĚ

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude škola kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Přidáno 5. 5. 2020, autor: správce webu