Informace k organizaci výuky žáka 1. stupně od 25. 5. 2019

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.

SPECIFIKA:

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků 1. až 5. ročníku základní školy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

ČASOVÝ ROZSAH A ORGANIZACE:

Sraz před školou v 7:40 (nutno přesně dodržet vzhledem k organizaci a dodržení všech pokynů k ochraně zdraví).

Při prvním vstupu (25. 5. 2020) do školy nutno odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Výuka začíná v 8:00. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Předpokládaný konec dopolední výuky je v 11:40. Cílem odpolední části (školní družina) je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Předpokládaný konec odpolední části je v 16:00.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola

informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny

docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Výuka tělesné výchovy není možná.

POHYB PŘED ŠKOLOU

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V BUDOVĚ ŠKOLY

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Neprodleně po přezutí, musí každý použít dezinfekci na ruce.

VE TŘÍDĚ

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude škola kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

Přidáno 6. 5. 2020, autor: správce webu